Braucht Dir eng Iwwersetzung op der Schoulfoire? Need a translation?

06-04-2023

Braucht Dir eng Iwwersetzung op der Schoulfoire? Da kommt bei de Stand vum Ministère fir Education, Kanner a Jugend an der Hal 8. Interkulturell Mediateuren, déi Arabesch, Bosnesch, Kroatesch, Montenegrinesch, Serbesch, Farsi, Ukrainesch an Tigrigna schwätzen, sinn do, fir Iech ze hëllefen.

Do you need a translation at the Schoulfoire? Visit the stand of the Ministry of Education, Children and Youth in Hall 8. Intercultural mediators who speak Arabic, Bosnian, Croatian, Montenegrin, Serbian, Farsi, Ukrainian and Tigrigna will be at your disposal.