Plang

Hall 8

Formatiounswelten

6Konscht, Kultur a Sproochen
8Ekonomie, Finanzen a Verkaf
9Gesondheet an Ästhetik

Atelieren & Showen

THEMA VUN DEN ATELIEREN

33-36 Outdoorpedagogik a Beweegung

Lycéeën

LYCÉES NORD

Atert-Lycée Redange
Centre National de Formation Professionnelle Continue (CNFPC)
École d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg
École privée Sainte-Anne
Lycée classique de Diekirch
Lycée Edward Steichen Clervaux
Lycée du Nord Wiltz
Lycée Technique Agricole
Lycée Technique d’Ettelbruck
Nordstad-Lycée

LYCÉES EST

Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum
École internationale Mondorf-les-Bains
Lënster Lycée International School
Lycée classique d’Echternach
Maacher Lycée

LYCÉES SUD

École internationale de Differdange et d’Esch-sur-Alzette
École privée Marie-Consolatrice
Lycée Bel-Val
Lycée de Garçons Esch
Lycée Guillaume Kroll
Lycée Hubert Clément Esch
Lycée Mathias Adam
Lycée Nic-Biever Dudelange
Lycée Technique de Lallange

Espaces

Cafeteria Restopolis

Hei kritt Dir z'iessen an ze drénken

Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend & Maison de l'orientation

Hei fannt Dir Explikatiounen iwwer all Facette vum Schoulsystem a vun der Beruffsorientéierung. De Service de l'intégration et de l'accueil scolaires (SIA), de Service national de l'éducation inclusive (SNEI) an de Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires (CePAS) sinn hei mat engem eegene Stand vertrueden. Och d'national Schülerkonferenz (CNEL) ass dëst Joer op der Schoulfoire

Presentatiounen

An dësem Espace ginn et ënner anerem Presentatiounen zum Lëtzebuerger Schoulsystem

Arena 2

An dësem Espace fanne Showe statt

PLAN_Schoulfoire_Magazin_EDI_2024_HD-pdf LYCÉES NORD LYCÉES NORD LYCÉES SUD LYCÉES SUD LYCÉES EST 9 8 6 36 35 34 30 36 35 34 33 ATELIER ATELIERS ORIENTATION 31 32 ENTRÉE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE MAISON DE L'ORIENTATION ARÈNE 2 ATELIER PRÉSENTATION 6 CAFÉTÉRIA RESTOPOLIS SORTIE WC SORTIE