Schoulfoire

D’YEP-Schoulfoire riicht sech u Kanner a Jonker aus dem Cycle 4 vum Fondamental an aus dem Secondaire, awer och un hir Elteren an déi Professionell aus der Educatioun a ronderëm d’Educatioun. Presentéiert ginn déi verschidde Facettë vum Lëtzebuerger Schoulsystem. Et ass eng Plattform, fir déi schoulesch a professionell Orientatioun ze promouvéieren a fir Neies kennen ze léieren.

Op enger Fläch vu 17.000 m2 verdeelt op dräi Halen dréit sech d’YEP-Schoulfoire ëm fënnef Haaptachsen:

  • d’Lëtzebuerger Lycéeën,
  • de Ministère, seng Servicer, Administratiounen a Projeten,
  • de Léierplazendag,
  • d’LuxSkills
  • an Entdeckungs-Atelieren.

Overview

De Ministère, seng Servicer, Administratiounen a Projeten

Mat Hëllef vun engem Guichet unique wäert de Public de Ministère kënne besser kenne léieren. D’Administratiounen a Servicer stinn de Visiteure Ried an Äntwert, fir op hir Froen an Doleancen ze reagéieren. Donieft wäerte Mataarbechter a Mataarbechterinne vum Ministère grouss Projete vun der Educatiounspolitik presentéieren, déi d’Innovatiounskraaft vum Lëtzebuerger Educatiounssystem ënnersträichen. Méindes a mëttwochs vu 16 bis 19 Auer an dënsdes ab 13 Auer wäerten déi Responsabel vun de ministerielle Servicer interesséierten Elteren an hire Kanner, bei alle méigleche Froen ronderëm d’schoulesch Offer, gemeinsam mat de Verantwortleche vun de Lycéeën, zur Verfügung stoen.